Giỏ hàng
Chuyển đổi mô hình quản lý tài nguyên nước: Thúc đẩy tuần hoàn, tái sử dụng

Tin tứcNgày: 29-06-2023 bởi: Vi Sinh Ứng Dụng

Chuyển đổi mô hình quản lý tài nguyên nước: Thúc đẩy tuần hoàn, tái sử dụng

Chuyển đổi mô hình quản lý tài nguyên nước theo hướng tuần hoàn, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy tuần hoàn, tái sử dụng nước thải là một trong những giải pháp cần tập trung nhằm bảo vệ an ninh nguồn nước ở Việt Nam.

Quản lý tài nguyên nước theo nguyên tắc tuần hoàn

Trên thế gii, trong hơn thp k tr li đây, các chính sách, chương trình, sáng kiến v tái s dng nước, s dng nước tiết kim, hiu qu đã được trin khai, tăng cường để gii quyết vn đề thiếu nước, gim áp lc v tài nguyên nước, bo đảm an ninh ngun nước ti nhiu quc gia.

 

Một s quc gia (M, Hàn Quc, Singapore, Israel…) hướng đến chính sách “không x thi” (tái s dng, tun hoàn hoàn toàn), lng ghép tái s dng nước thi trong quy hoch qun lý ngun nước hoc quy định rõ vic áp dng các gii pháp tiết kim, hiu qu, tái s dng nước trong hot động xây dng và sn xut. Nhiu quc gia (Australia, EU, M, Singapore, Nht Bn...) đã quy định và trin khai vic dán nhãn hiu qu s dng nước để thúc đẩy vic s dng nước tiết kim…

 

Tại Vit Nam, quá trình đô th nhanh chóng là mt trong các nguyên nhân gây gia tăng tình trng ô nhim ngun nước. Nước thi công nghip và đô th là ngun gây ô nhim ngun nước ln nht. Tuy nhiên, các h thng x lý nước thi tp trung ch x lý được khong 71% lượng nước thi công nghip và ch khong 12,5% nước thi đô th.

 

Mặc dù ý tưởng v mô hình kinh tế tun hoàn là rt kh thi và hiu qu, nhưng vic áp dng trên thc tế ti Vit Nam còn chưa nhiu. Trước thc tế đó, để bo đảm cp nước bn vng và bo v h sinh thái nước, vic xây dng mt chiến lược tng hp thc hin qun lý h thng nước bn vng vi đa mc tiêu: bo đảm cp nước bn vng, bo v môi trường và vòng tun hoàn nước t nhiên đáp ng các mc tiêu phát trin kinh tế - xã hi và thích ng vi biến đổi khí hu là yêu cu cn thiết và cp bách hin nay.

 

Dự tho Lut Tài nguyên nước (sa đổi) đã bước đầu đưa ra ni dung v tun hoàn tài nguyên nước. C th, ti Điu 58, mt trong nhng bin pháp s dng nước tiết kim, hiu qu là ci tiến, hp lý hóa quy trình s dng nước; áp dng k thut, công ngh, thiết b tiên tiến trong khai thác, s dng nước; tăng kh năng s dng nước tun hoàn, tái s dng nước; tích tr nước mưa để s dng.

Đặc bit, D tho Lut quy định: Ti khu vc thường xuyên xy ra hn hán, thiếu nước, t chc, cá nhân đầu tư d án sn xut, kinh doanh, dch v có khai thác, s dng nước, x nước thi vào ngun nước phi có gii pháp tun hoàn, tái s dng nước thi trong giai đon thiết kế d án hay Trong các hot động bo v, phát trin, tích tr nước và phc hi ngun nước được ưu đãi, h tr, có vic s dng nước tun hoàn, tái s dng nước thi; thu gom s dng nước mưa; s dng nước được kh mui t nước l, nước mn; đầu tư thiết b công ngh tiết kim nước.

Quy định rõ hơn về tuần hoàn, tái sử dụng nước

Những ngày qua, D tho Lut Tài nguyên nước (sa đổi) được các đại biu Quc hi tranh lun sôi ni trên ngh trường Quc hi. Nhiu ý kiến rt tâm huyết, trách nhim được đưa ra, th hin s quan tâm, lo lng và mong mun xây dng Lut hoàn chnh, góp phn hoàn thin h thng pháp lut v qun lý tài nguyên nước, đồng thi đưa nước đến đúng v trí, tm quan trng ca nó trong phát trin kinh tế - xã hi. Đặc bit, các đại biu rt quan tâm đến vic tun hoàn, tái s dng nước thông qua cách tiếp cn v kinh tế tun hoàn nhm qun lý, s dng nước tiết kim, hiu qu.

 

Góp ý v ni dung s dng nước tiết kim, hiu qu, đại biu Thch Phước Bình (Đoàn ĐBQH tnh Trà Vinh) cho rng, tun hoàn tài nguyên nói chung, tài nguyên nước nói riêng là chính sách đã được khuyến khích trong Lut Bo v môi trường 2020. Vì vy, vic chuyn đổi mô hình qun lý tài nguyên nước theo hướng tun hoàn, góp phn bo đảm vic phát trin kinh tế và bo v ngun tài nguyên thiên nhiên, hoàn thin th chế, chính sách thúc đẩy tun hoàn, tái s dng nước thi cũng là mt trong nhng gii pháp cn tp trung nhm bo v an ninh ngun nước Vit Nam và khuyến khích xã hi hóa vic đầu tư x lý nước thi.

Do đó, đại biu Thch Phước Bình đề ngh Ban son tho cân nhc b sung quy định v tái s dng nước trong D tho Lut, trong đó ti Điu 3 Chương I cn đưa ra định nghĩa v các khái nim như tái s dng nước, tun hoàn nước, ci to nước để tng bước hướng đến vic coi nước đã qua s dng như mt ngun tài nguyên nước. Đồng thi, ti Mc 2 Chương IV t Điu 42 đến Điu 54 trong quy định chung v khai thác, s dng tài nguyên nước, đại biu kiến ngh b sung ni dung tun hoàn nước; tương t đối vi các quy định cho s dng nước sinh hot, nông nghip, công nghip và s dng mc đích khác cũng cn có ni dung khuyến khích s dng nước tun hoàn và có cơ chế ưu đãi.

Đồng tình vi Đại biu Thch Phước Bình, đại biu Nguyn Văn Thi (Đoàn ĐBQH tnh Bc Giang) tán thành vi vic D tho Lut đã b sung quy định Nhà nước có cơ chế khuyến khích để t chc, cá nhân đầu tư nghiên cu, ng dng khoa hc, công ngh tiên tiến để qun lý, bo v, khai thác, s dng nước tiết kim hiu qu tài nguyên nước, x lý nước thi đạt tiêu chun, quy chun k thut để tái s dng, x lý nước mn, nước l thành nước ngt.

Đại biu Nguyn Văn Thi cho rng, đây là chính sách rt cn thiết và trên thế gii vic tái s dng nước đã được s dng khá ph biến cho nhiu mc đích khác nhau, t công nghip, nông nghip và đô th. Ti Vit Nam, hin nay ngun nước ngt có th còn tương đối nhiu, tuy nhiên tình trng gim mc nước ti mt s dòng sông, vic suy kit ngun nước ngm, tình trng hn hán min Trung, nhim mn Đồng bng sông Cu Long đang đặt ra vic phi s dng nước tiết kim, hiu qu hơn, s dng nước tiếp cn theo hướng kinh tế tun hoàn, đa dng các ngun nước là vic hết sc cn thiết.

Nhn mnh đến gii pháp để qun lý, s dng nước tiết kim, hiu qu, mt s ý kiến ca các đại biu Quc hi đề ngh ban son tho b sung nhim v ca B TN&MT trong vic ban hành tiêu chun, quy chun tái s dng ngun nước; tiêu chun, quy chun tích tr nước, tiết kim nước, đồng thi, b sung nhim v ca B Giao thông vn ti trong ban hành các tiêu chun, định mc v h thng thoát nước đối vi các công trình giao thông.

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn