Giỏ hàng

GIỚI THIỆU - INTRODUCTION

Chúng tôi là ai? Who we are?

Công ty Cổ phần Vi sinh Ứng dụng là đơn vị do các cán bộ nghiên cứu, xuất phát từ Khoa Sinh học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội, được thành lập nhằm ứng dụng khoa học vào thực tiễn sản xuất đời sống và tạo thị trường cho các sản phẩm khoa học công nghệ.

Emuniv is the company founded by researchers from biology department, Hanoi University of sciences, Vietnam National University with the purpose of applying sciences into reality of social manufacturing and create market for technology science products.

Người sáng lập là: GS.TS. Phạm Văn Ty, chuyên gia Vi sinh vật học và Công nghệ Sinh học.

Founder is Pro. PhD Pham Van Ty, the leading expert in microbiology and bio-technology in Vietnam.

Ngoài ra, Công ty còn có đội ngũ các chuyên gia hàng đầu về vi sinh vật học và công nghệ sinh học thuộc Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng một số Viện nghiên cứu, và Trường Đại học có liên quan khác tham gia thực hiện các Đề tài nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Beside that, Emuniv is very proud of having leading experts and specialists in microbiology and bio-technology working in biology department, Hanoi University of Sciences as well as others reach institutes and universities in participation of implementation of research and techlology hand-over.

Chúng tôi làm gì? What we do

Nghiên cứu ứng dụng và triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống.

Applied research and implementation of science advanced technologies in bio-technology in manufacturing and society.

Hoàn thiện công nghệ sản xuất và kinh doanh các chế phẩm sinh học phục vụ nông lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và xử lý môi trường.

Investment in manufacturing technology and distribution of bio products for agriculture and sylviculture, fishery and handling of enviroment pollution.

Kinh doanh các trang thiết bị, vật tự, sản phẩm phục vụ nghiên cứu sinh học, ứng dụng trong nông lâm nghiệp, thuỷ sản và môi trường.

Distribution of equiments, technologies, materials and products in bio-research, application in agriculture and forestry, fishery and enviroment.

Tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học và môi trường.

Counseling, trainning anf hand-over of technologies in bio-tech and environment.

Hợp tác liên kết với các tổ chức khoa học công nghệ, các tổ chức sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước để huy động thêm tiềm lực trí tuệ, vốn nhằm đưa nhanh các kết quả khoa học công nghệ vào sản xuất và các dịch vụ phục vụ đời sống xã hội.

Partnership with science and technology agencies and institutes, manufacturers in the country and abroad in order to mobilize human and capital resourses for quickly applying science and technology results into manufacturing and sociaty.

Triển khai các dự án sản xuất thử nghiệm, tạo ra các sản phẩm mới, sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ các ngành nông, lâm, ngư nghiệp và xử lý môi trường.

Implementation of projects in pilot manufacturing to create new products and bio-materials to serve agiruculture, sylvicuture and forestry as well as enviroment pollution.