Giỏ hàng

Giới thiệu khái quát

Công ty Cổ phần Vi sinh Ứng dụng là đơn vị do các cán bộ nghiên cứu, xuất phát từ Khoa Sinh học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội, được thành lập theo nhu cầu ứng dụng khoa học vào thực tiễn sản xuất đời sống và tạo thị trường cho các sản phẩm khoa học công nghệ.

Người sáng lập là: GS.TS. Phạm Văn Ty, chuyên gia Vi sinh vật học và Công nghệ Sinh học.

Ngoài ra Công ty còn có đội ngũ cộng tác viên, là các chuyên gia về Vi sinh vật học và công nghệ sinh học thuộc Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, một số Viện nghiên cứu, và Trường Đại học có liên quan khác tham gia thực hiện các Đề tài nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.


Chức năng và nhiệm vụ

Nghiên cứu ứng dụng và triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống.

Hoàn thiện công nghệ sản xuất và kinh doanh các chế phẩm sinh học phục vụ nông lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và xử lý môi trường.

Kinh doanh các trang thiết bị, vật tự, sản phẩm phục vụ nghiên cứu sinh học, ứng dụng trong nông lâm nghiệp, thuỷ sản và môi trường.

Tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học và môi trường.

Hợp tác liên kết với các tổ chức khoa học công nghệ, các tổ chức sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước để huy động thêm tiềm lực trí tuệ, vốn nhằm đưa nhanh các kết quả khoa học công nghệ vào sản xuất và các dịch vụ phục vụ đời sống xã hội.

Triển khai các dự án sản xuất thử nghiệm, tạo ra các sản phẩm mới, sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ các ngành nông, lâm, ngư nghiệp và xử lý môi trường.